Google+

Regulamin wycieczek i wyjść

 

REGULAMIN WYCIECZEK I SPACERÓW

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 )

§ 1

ORGANIZATOREM wycieczek i spacerów jest Tęczowa Akademia Brzdąca

Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być organizowana w ramach zajęć wychowawczo – dydaktycznych i poza nimi.

Działalność ta obejmuje następujące formy:

spacery i wycieczki edukacyjno – innowacyjne realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu wychowawczo-dydaktycznego,

wycieczki krajoznawczo – turystyczne niewymagające szczególnego przygotowania kondycyjnego i specjalistycznego.

§2

Organizacja wycieczek wynika z rocznego planu pracy przedszkola.

Organizacja i program wycieczki oraz spaceru powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

Dla dzieci w wieku przedszkolnym powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki edukacyjne i turystyczno – krajoznawcze po najbliższej okolicy.

§3

Wycieczka musi być prawidłowo przygotowana pd względem programowych i organizacyjnym, omówiona ze wszystkimi uczestnikami w zakresie celu wycieczki, trasy, zwiedzanych obiektów, norm i zasad obowiązujących podczas wycieczki.

Program wycieczki, lista uczestników, osoba odpowiedzialna – kierownik wycieczki i opiekunowie – dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego regulaminu

Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej deklaracji rodziców.

Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Koszt wycieczki pokrywa organizator, sponsor lub rodzice.

Wyżywienie podczas wycieczki zapewniają Rodzice

§4

Organizator spaceru lub wycieczki zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom.

Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo dzieci podczas wycieczek są: opiekunowie grup. Opieka ta ma charakter ciągły.

Miejscem zbiórki dzieci, rozpoczynającej i kończącej wycieczkę, jest przedszkole, gdzie dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców.

Opiekun spaceru lub wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem miejsca każdego pobytu, w czasie zwiedzania, dojazdu do punktu docelowego.

W razie wypadku uczestnika wycieczki czy spaceru stosuje się przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków

Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi w trakcie burzy, śnieżycy i gołoledzi. W przypadku gwałtownego załamania pogody należy wycieczkę odwołać.

Na wycieczkę, dłuższy spacer należy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę pierwszej pomocy.

§5

OPIEKUNAMI w czasie spaceru i wycieczki są nauczyciele przedszkola oraz rodzice biorący udział w wycieczce lub spacerze.

Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawować powinna co najmniej jedna osoba nad grupą do 15 dzieci

Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola, przy korzystaniu ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba nad grupą do 10 dzieci

Do podstawowych obowiązków opiekuna wycieczki należą:

sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami wycieczki,

współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

zapewnienie dzieciom bezpiecznego przejścia z pojazdu, do pojazdu, przy wsiadaniu, przy wysiadaniu,

nadzorowanie bezpieczeństwa podczas jazdy,

wykonywanie innych zadań zleconych prze kierownika wycieczki.

§6

UCZESTNIKaMI wycieczek i spacerów są dzieci uczęszczające do Akademii

Do podstawowych obowiązków uczestników wycieczki należą:

przestrzeganie wcześniej zawartych umów z opiekunami wycieczek i spacerów,

przestrzegania zasad zachowania w odpowiednich miejscach publicznych,

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dyscypliny,

zachowanie porządku,

reagowanie na umówione sygnały.

§7

Uczestników wycieczki czy spaceru obowiązuje odpowiedni strój, uzależniony od charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych, co stanowi zadanie dla rodziców.

§8

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rezerwacja